Cross-scenario Transfer Person Re-identification (bibtex)
by Xiaojuan Wang, WeiShi Zheng, Xiang Li, Jianguo Zhang
Reference:
X. Wang, W. Zheng, X. Li, J. Zhang, "Cross-scenario Transfer Person Re-identification", IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2015.
Bibtex Entry:
@Article{Wang_2015,
 Title          = {Cross-scenario Transfer Person Re-identification},
 Author          = {Xiaojuan Wang and WeiShi Zheng and Xiang Li and Jianguo Zhang},
 Journal         = {IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology},
 Year           = {2015},
 DOI           = {10.1109/TCSVT.2015.2450331,}
}
Powered by bibtexbrowser