Data Separation of L1-minimization for Real-time Motion Detection (bibtex)
by Yu Liu, Huaxin Xiao, Zheng Zhang, Wei Xu, Maojun Zhang, Jianguo Zhang
Reference:
Y. Liu, H. Xiao, Z. Zhang, W. Xu, M. Zhang, J. Zhang, "Data Separation of L1-minimization for Real-time Motion Detection", in British Machine Vision Conference (BMVC), 2015.
Bibtex Entry:
@InProceedings{Liu_2015,
 Title          = {Data Separation of L1-minimization for Real-time Motion Detection},
 Author          = {Yu Liu and Huaxin Xiao and Zheng Zhang and Wei Xu and Maojun Zhang and Jianguo Zhang},
 Booktitle        = {British Machine Vision Conference (BMVC)},
 Year           = {2015},
 URL           = {http://bmvc2015.swansea.ac.uk/proceedings/papers/paper075/paper075.pdf}
}
Powered by bibtexbrowser